වර්ණ ග්ලේස් සංස්කෘතිය

අපගේ නිෂ්පාදනය

Shenzhen Dingshang Art Co., Ltd යනු සැලසුම්, සංවර්ධනය, මූර්ති සහ නිෂ්පාදන එකතුවකි.මධ්‍යම ලලිත කලා ඇකඩමියේ, චීන ලලිත කලා ඇකඩමියේ කලාකරුවන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිල්පීන් සහ වෘත්තීය සාම්පල සාදන්නන් දුසිම් ගණනක් ඇත.එය උසස් තත්ත්වයේ නිර්මාණය සහ හස්ත කර්මාන්ත සහ සියුම් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වසර දහයකට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.

තවත් හදාරන්න